ÖLÇME NE DEMEKTİR?

Ölçme:. Öğrenciler çalışırken gözlemleyerek, ürünlerine bakarak, yeteneklerini ve bilgisini test ederek yapılan çalışmaya ölçme denir. Öğrencilerin neleri bildikleri, neleri yapabildikleri hakkında bilgi toplamak olarak da ölçmeyi tanımlayabiliriz.

Değerlendirme: Ölçümden elde edilen bilgileri yorumlama ve değişik kararlar vermedir.

Test: Bir çeşit ölçme aracı.

Formativ (Genel) Ölçme: Öğretme ve öğrenme sürecinde yapılan ölçmelerin tümü. Öğretme sürecine bilgi akışını sağlar.

Özetleyici Ölçme: Öğrencinin ne öğrendiğini belirleyen, öğretme öğrenme sürecinin sonunda yapılan ölçmedir.

Güvenilir Ölçme nedir?

 

Öğretme sürecinde değer verilen noktaları destekleyici, yansıtıcı olan ve öğrencilerin anlamlı, belirgin etkinlik yapmasını gerektiren ölçmedir. Güvenilir ölçme yüksek düşünme becerilerini gerektirir ve çeşitli bilgileri bütünleştirir. Bu tür ölçme öğrenme etkinliklerine şüpheyle bakılır.

Güvenilir Ölçmeleri Nasıl Oluşturabilirim?

 

Güvenilir ölçmeler, sözlüler, grup problem çözme etkinlikleri, performanslar veya öğrenci dosyaları olabilir. Ölçme hangi şekilde olursa olsun, gerçek yaşanan bilim dallarıyla ilgili etkinlikleri yansıtan ve öğrencilere karmaşık, belirsiz, açık uçlu yüksek düşünme becerileri gerektiren, bilgiyi bütünleştiren problemler sunmalıdır. Ölçme, bütün öğrencilerin yapmak için girişimde bulunacağı, kriterleri bildiği ve gereksinim duyulan değişen sürelerde tamamlayabildiği şekilde planlanmalıdır.

Ölçme notlandırılırken, öğrencinin zayıf yanlarından  daha ziyade  güçlü yanlarını ortaya koyan ortak paylaşılan standartlar grubunu vurgulamalıdır. Notlandırma açıkça belirtilen kriterlere göre yapılır. Bunlar birçok  yeteneğin yanı sıra süreç becerilerini değerlendirmek için bilgi verir. yeteneğin yanı sıra süreç becerilerini değerlendirmek için bilgi verir. yeteneğin yanı sıra süreç becerilerini değerlendirmek için bilgi verir. yeteneğin yanı sıra süreç becerilerini değerlendirmek için bilgi verir. yeteneğin yanı sıra süreç becerilerini değerlendirmek için bilgi verir. yeteneğin yanı sıra süreç becerilerini değerlendirmek için bilgi verir.

Verileri Nasıl Toplayabilirim?

Gözlemler: Bütün öğrenciler sık sık ve düzenli olarak gözlemlenir ve gözlemlerden elde edilen bilgiler (olumlu ve olumsuz davranışlar) kaydedilir. Çeşitli gözlemler yapılarak gözlemin güvenirliği artırılır ve farklı ortamlardan elde edilen bulgular sentezlenir. Not tutma ve kayıt sistemi kurulur.

Öğrenci Dosyaları: Öğrencinin yaptığı etkinliklerden oluşur. Öğrencinin yaptığı işin zaman içinde kalitesini ve kapsamını gösterir. Öğrenci dosyasına hangi etkinliğin konulacağına amaç ve diğer öğrenciler belirler. Seçilen etkinlikle ilgili kişisel değerlendirmeleri not etmek gerekmektedir.

Performans Ölçümü: Gerçek dünya zorluklarını ve problemlerini yansıtan aktif ölçmelerdir. Bu etkinliklerde problemin bir çözümü ve bir tek doğru cevabı vardır. Ölçme etkinliğini genellikle öğrenciler birlikte çalışarak yaparlar. Performans ölçümü, anlayış, karmaşık yetenekleri, zihin alışkanlıklarını ölçmek için yapılır. Ölçme, uzun veya kısa sürebilir. Ölçmeyi planlamak müfredatla içicedir. Kısa süren ölçme teknikleri, kavram haritaları ve açık uçlu etkinlikleri içerir. Ölçmeye bir uyarıcı gönderip öğrencinin ilgisini çekmekle başlanır. Sonra öğrenci yorumlama, açıklama, sezgisini kullanma veya görev almasını gerektiren etkinlikleri uygular. Kısa süren ölçme tekniklerinin çoğunda öğrenciye başarılı yanıta ulaşmasına yardımcı olacak önemli noktalar veya kriterler bulunur.

Açık Uçlu Etkinlikler: Öğrenciye sunulan uyarıcıya vermesi beklenen original tepkilerdir. Yanıt, kısa, yazılı, grafik çizimi veya çözüm olabilir. İyi planlanmış açık uçlu etkinlikler ilgi çekicidir. Farklı yetenek ve birikimi olan öğrencilerin olaylara farklı açıdan yaklaşmaları ve farklı yollardan ulaşmalarını sağlar.

Kavram Haritası: Öğrencilerin kavram hakkındaki algılarını ve fikirler arasında kurdukları bağlantıları gösteren bilgi kümesidir. Kavram haritası öğrencilerin fikirler ve bağlantılar hakkındaki anlayışını belirlemek için kullanılır.

Bu Çeşit Ölçmeleri Nasıl Değerlendirip, Notlandırabilirim?

 

Rubrics(Çizelge): Öğrencilerin sınavlarını, dosyalarını veya performanslarını notlandırmak için önceden belirlenmiş kriterler kümesidir. Kriterlerin belirtileri öğretmene öğrencinin yaptığı işte hangi özelliklere dikkat etmesi ve yapılan işi önceden belirlenmiş çizilmiş çizelgeye nasıl yerleştirilmesi gerektiğini belirtir.

Örnekler: Öğrencinin yaptığı işlerden alınan kümenin, diğer değerlendirilen kümelere karşı somut standartlara sahip olmasıdır. Genel olarak rubric çalışmalarını değerlendirirken hep başarı düzeyi için işaret vardır.

 

Bütünsel Notlandırma: 4 ya da 6 puan derecesindeki bir tek sayı verilerek oluşturulur. Acele ve tutarlı bir not gerektiğinde yapılır. Birçok etkinliğe bakılarak sonuca ulaşılır.

Analitik Notlandırma: İşin farklı yönlerine farklı notlar vermektir. Bu, bütünsel notlandırmaya göre daha fazla bilgi verir. Tanı veya öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarıyla ilgili geri bildirim vermek amacıyla kullanılır. Ayrıca müfredatı değerlendirmek için de kullanılır.

Ölçme Etkinliklerinin İstenilen ve İstenmeyen Özellikleri

 

ÖZELLİKLER

 

 

ÖZELLİĞİ BELİRLEMEDEKİ MANTIK

İstenmeyen

İstenilen

 

Yapmacık

Gerçek

Öğrencinin kullandığı yöntemler matematikte kullandığı yöntemler gibi olmalı

Yüzeysel

Önemli

Müfredatın temeline uygun, örneğin büyük temel düşüncelere uygun olan, sadece geliştirici çalışma değil

Yüzeysel

Geniş Kapsamlı

Başka problemlere ve sorulara yöneltici. Bağlantılar kurmaya yöneltici. Birçok seçenekleri geliştirici

İlginç olmayan

Çekici

Düşünce üretici, devam etmeyi pekiştirici.

Yapılamayan

Yapılabilen

Okul ve sınıf koşullarında kolay ve güvenli yapılabilir.

Tek Boyutlu

Çok Boyutlu

Farklı konularla ve ünitelerle bağlantılı

Planlı

Açık

Bir çok giriş noktalarına izin veren

Dinleyen ve amaç belirsiz

Amaç ve dinleyen belirli

Uygun diyagram, tablo, çizelge, yazılı açıklamalar kullanarak okuyucuyu ikna eden