Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE 6

KONU: ÇEMBER DAİRE VE SİLİNDİR

DERS : MATEMATİK                                                       SINIF:    7. Sınıflar               SÜRE: 12 ders saati

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

1.        AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Günlük yaşamda bir çok nicelik ve niteliği yuvarlak yapmayı severiz.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Çember ve dairenin  sorgulanması,

2.        Bir doğrunun bir çembere göre durumunun  sorgulanması,

3.        Çemberde yaylar ve açıların sorgulanması,

4.        Dairenin çevresi ve alanının sorgulanması,

5.        Dik silindirin özelikleri, alanı ve hacminin  sorgulanması.

2.        AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, renkli kartonlar, kağıtlar,boya kalemleri, makas, meşrubat kutuları, ip, çivi, 50x50 sunta.

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

8

 

 

 

 

 

İŞLEV

1

 

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

2

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

3

4

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

5

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

6

9

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

7

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar bulunuz. Bu noktaların oluşturduğu şekle ne ad verilir? Çevrenizden bir örnek verebilir misiniz?

2.        Çemberi tanımlayınız. Merkezini, yarıçapını ve çapını şekil üzerinde göstererek tanımlayınız?

3.        Çemberin düzlemden ayırdığı bölgeleri gösteriniz?Bir çemberde kesen, kiriş, teğet ve yayalar ne demektir? Şekil çizerek gösteriniz.

4.        Bir doğru ile bir çember kaç durumda bulunur? Kiriş ve özeliklerini bulunuz.

5.        Çemberde yaylar ve açılar arasında nasıl bir bağıntı vardır? Gösteriniz.

6.        Pergel ve cetvel kullanarak bir çember ve bu çembere teğetler çiziniz ve teğet özeliklerini bulunuz.?

7.        Bir meşrubat kutusu,kalem, pil  neye benziyor. Verilen örnekteki gibi  şekil olarak benzer olan başka örnekler verebilir misiniz??

8.        Silindir nedir? Silindirin yüksekliğini, tabanını ve yanal yüzünü göstererek özeliklerini belirleyiniz.

9.        Silindirin alanını ve hacmini nasıl bulursunuz?

ÖĞRENCİ SORULARI:      

4.       AŞAMA : NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrenciler guruplara ayrılır. Sunta, çivi,ip ve renkli kalemler verilir. Çiviyi suntaya çakmaları söylenir. İpin bir ucu çiviye bağlanır. Diğer ucuna kalem bağlanır . İp gerilerek kalem çivinin çevresinde bir çizgi çizecek biçimde hareket ettirilir. Oluşan şekil ve özelikleri öğrencilere buldurulur. Buradan çemberin,dairenin tanımı, düzleme ayırdığı bölgeler bulunur. Merkez, yarıçap, kiriş ve teğet özelikleri incelenir.

2.        Bireysel çalışma: Öğrencilere renkli kartonlar dağıtılır. Üzerine bir çember çizmeleri istenir. Yarıçap, kiriş, çap çizdirilir. Merkezle kiriş arasındaki uzaklık incelenerek kirişin özelikleri gösterilir. Merkezi belli olmayan çemberin merkezi çizimle buldurulur.

3.        Gurup,istasyon çalışması: Guruplar değişik çapta çemberler çizerler. Çember üzerinde yaylar işaretlerler ve bu yayları sembollerle gösterirler. Çemberde açılarla yaylar arasında önce açı ölçerleri kullanarak ilişkileri bulurlar sonra bunları bir sonuç haline getirerek sembol kullanarak belirlerler. Her gurup yapmış olduğu çalışmaları diğer guruplarla değiştirir. Böylece bilgiyi birlikte paylaşmış olurlar.

4.        Guruplara yine farklı çap uzunlukları olan çemberler ve merkeze değişik uzaklıkta bulunan doğrular çizdirilir. Buradan teğet kavramı verilerek bir çembere dışındaki bir noktadan çizilebilecek teğet sayısı buldurulur.

5.        Dairenin çevresinin uzunluğu π sayısından yararlanılarak buldurulur. Öğrencilerden π sayısının bulunuşu ile ilgili bir araştırma yapmaları istenir. Dairenin alanını bulmaları için ders kitaplarında da olan bir aktiviteden  yararlanılır.

6.        Meşrubat kutusu, konserve kutusu, kalem veya pilin ne gibi özelikleri olduğu tartışılır. Sonra silindirin açık şekli çizdirilir. Açık şekil üzerinde yükseklik, taban ve yanal yüz incelenerek özelikleri belirlenir. Tüm alanı bulmak için yanal yüz ve tabanın  şeklinden yararlanılacağı açıklanır. Yanal alanın dikdörtgen, taban alanının daire alanı olduğu buldurulur.  Alan ve hacım hesapları yaptırılır.

 

 

1.        Çevrelerindeki çember ve daireye benzer objelerden örnekler istenerek çember ve daire kavramının oluşup oluşmadığı gözlenir.

2.        Çember üzerinde çap, yarıçap,kiriş,teğet, yay ve açı ile ilgili özeliklerinin kavranıp kavranmadığı belirlenir.

3.        Çemberin uzunluğu ve dairenin alanı ile π sayısı arasındaki ilişkinin kavranması.

4.        Silindirin alan ve hacminin hesaplanması ve ayrıca kullandığımız nesnelerden silindir biçiminde olanların seçilip belirtilmesi

Neyi hangi araçla ölçeceğim

1.        Gözlem, bilgiyi anlama

 

 

2.        Uygulama, gözlem, anlama, analiz,sentez,dönüşümlü düşünce

 

3.        Araştırma

 

4.        Bağlantı kurma, uygulama

 

 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla  kullanılacaktır.

6. AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?